Poskytované služby

 • Komplexná služba na najvyššej odbornej úrovni orientovaná na zákazníka
 • Individuálny prístup k zákazníkovi
 • Istota nezávislosti poskytovateľa poisťovacích služieb
 • Možnosť zjednania poistných produktov a podmienok, ktoré bežne poistný trh neposkytuje
 • Bezpečná ochrana poskytovaných informácií
 • Poskytovanie poradenstva vo všetkých oblastiach poisťovania
 • Vypracovanie koncepcie poistenia smerujúceho k maximálnej poistnej ochrane proti škodám, ktoré by ekonomicky ohrozovali klienta
 • Oceňovanie majetku klienta s cieľom stanoviť správne poistné hodnoty, aby poisťovňa v prípade škody neuplatnila podpoistenie
 • Posudzovanie ponúk poisťovní pre klienta tak, aby získal informácie o výhodách a nevýhodách jednotlivých ponúk
 • Zastupovanie klienta pri prejednávaní poistných udalostí v poisťovni so zameraním najmä na správnosť a včasnosť likvidácie
 • Správa poistenia, t.znam. prejednávanie zmien, prípadných dodatkov, výpovedí apod.

Spolupráca s klientom

 • Analýza súčasného stavu krytia poistných rizík resp. jestvujúcej poistnej zmluvy
 • Porovnanie doterajšieho krytia poistných rizík s objektívnou potrebou vyplývajúcou z analýzy
 • Kombinácia skutočných potrieb, požiadaviek ale aj možností klienta a vypracovanie rizikovej správy
 • Vyhodnotenie ponúk poisťovní a vypracovanie odporučenia s ohľadom na charakteristiku poisťovní a ich produktov vo vzťahu ku špecifickým požiadavkám klienta
 • Spravovanie poistnej zmluvy vrátane komunikácie s poisťovňou, s ktorou má klient uzavretú zmluvu
 • Aktualizácia poistných zmlúv v závislosti od zmien prebiehajúcich u klienta, dodatky, vinkulácie a pod.
 • Spracovanie podkladov pre likvidáciu poistnej udalosti a dohliadanie na jej priebeh so zreteľom na výšku a včasnosť výplaty poistného plnenia
 • Poskytovanie informácií o zmenách a novinkách v ponuke poistných produktov
Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava