Úvod

Poistenie zodpovednosti

Úlohou zodpovednostného poistenia je oslobodiť klienta od nárokov na náhradu škody, ktoré môžu byť proti nemu vznesené. To znamená, že poisťovňa za klienta prejedná s poškodeným jeho nároky v prípade, že budú oprávnené. Neoprávnené nároky poškodeného odmietne. Pokiaľ dôjde k súdnemu procesu, povedie za klienta spor o náhradu škody a uhradí prípadné náklady na súdny spor.

 • Zodpovednosť za škodu vrátane zodpovednosti za výrobok.

  Toto poistenie si klient dojednáva pro prípad, keď zodpovedá inému za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V súlade s Občianskym zákonníkom každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. Ide o veľmi širokú zodpovednosť, ktorá ohrozuje najväčšou mierou subjekty s výrobnou činnosťou.

  Finančná stabilita firmy môže byť podstatne narušená v prípade, ak firma svojou činnosťou spôsobí škodu inému, za ktorú nesie zodpovednosť a je teda povinná ju nahradiť. Spoločnosť môže z prevažnej časti toto riziko preniesť na poisťovňu prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu. Poisťovňa na sebe preberá záväzok nahradiť za poisteného vzniknutú škodu, ktorej výška sa môže pohybovať od niekoľko desiatok až po mnoho miliónov korún. Vyššie náhrady sú typické hlavne pri škodách na zdraví alebo v prípade, keď je firma povinná uhradiť inému ušlý zisk.

  Veľmi dôležitou zodpovednosťou je tzv. zodpovednosť za výrobok. Zodpovednosť za výrobok je upravená pre štáty európskeho spoločenstva Smernicou Rady ES zo dňa 25.7.1985. Smernica zakotvuje predpoklady vzniku zodpovednosti za výrobok. Výrobca je zodpovedný za škodu spôsobenú vadou jeho výrobku. Je nutné zdôrazniť, že poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne.

 • Medzi ďalšiu zodpovednosť za škodu možno uviesť - zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých a na veciach užívaných - zodpovednosť za škodu na odložených veciach
 • Zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.

  Zákonník práce rieši otázky zodpovednosti za škodu vniknutú pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Tieto riziká sú však zahrnuté v zákonnom poistení zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z povolania.

 • Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu vzniknutú pracovníkovi porušením právnej povinnosti.

 • Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu vzniknutú pracovníkovi na odložených veciach.

 • Poistenie členov predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti pre prípad zodpovednosti za škodu.

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancami pri výkone povolania.

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel.

 • Poistenie zodpovednosti z prevádzky plavidiel.


Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Teslova 30
Bratislava, 821 02
Slovensko
P: (+421) 0905 452 990
e-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.